Výškové kácení stromů a prořezy stromů

Výškové kácení stromů, rizikové kácení stromů, výškové prořezy stromů, postupné kácení stromů, výškové kácení stromů pomocí lanových technik, kácení stromů v havarijním stavu, odklízení padlých stromů, výškové řezání stromů, výškové kácení stromů ve ztížených podmínkách, výškové stromolezectví, výškové kácení stromů pomocí horolezecké techniky a ostatní doplňkové služby jsme připraveni zajistit v Praze a v rámci celé České republiky.

Výškové kácení stromů a prořezy stromů

Potřebujete zajistit profesionální výškové kácení stromů, rizikové kácení stromů nebo odborný prořez stromů na Vaší zahradě, ve Vaší obci či městě nebo  parku ve Vašem regionu? Stačí nám zavolat a rádi pro Vás tento servis zajistíme.  Naše firma poskytuje tyto služby v mnoha regionech a městech či obcích v rámci ČR.

Kácení stromů Praha a okolí, Kácení stromů Plzeň, Kácení stromů Brno, Kácení stromů sedaček Mělník, Kácení stromů Česká lípa,  Kácení stromů Mladá Boleslav, Kácení stromů Liberec, Kácení stromů Ústí nad Labem, Kácení stromů Děčín, Kácení stromů Kladno, Kácení stromů Benešov, Kácení stromů Beroun a jiné služby jsme připraveni zajistit do 48-mi hodin ve Vašem regionu v rámci České Republiky.

Výškové kácení stromů a prořezy stromů profesionální stromolezeckou technikou zajišťujeme různými metodami a odbornými postupy dle bezpečnostních směrnic a stromových technik prostřednictvím kvalitní a profesionální techniky značek Stihl, Husqvarna aj. Jsme absolventi kurzu ,,komplexní péče o dřeviny”, právoplatnými členy ISA a držitelé certifikátu European Tree Worker – ETW.

Výškové kácení stromů

Výškové kácení stromů a úvodní informace

Rizikové kácení stromů je pro naši firmu běžně poskytovanou službou. NebudemeVás zatěžovat povídáním o tom, jaké máme  zaměstnance a spolupracovníky atd. Důležité je Vás detailně informovat o tom, jak bude skutečně probíhat celkový průběh jednání a realizace kácení stromů od A-Z včetně doplňkových služeb. Závazně prohlašujeme, že každý spolupracovník naší firmy je plně proškolený dle našich interních bezpečnostních směrnic neb podstata kvalitních a profesionálních výškových servisních služeb naší firmy, spočívá v metodách, odborném přístupu, postupech a technickém zázemí firmy Výškový Servis®.

Jsme si vědomi, že pokud se Vám povede nalézt skutečně seriózní  firmu provádějící odborné výškové práce, mají obě strany oboustranně vyhráno. S naší firmou Výškový Servis®  máte o komplexní výškový servis a odborně provedené výškové práce postaráno. Díky zkušeným pracovníkům, profesionálním zkušenostem a komplexnímu servisu od A-Z, budete jistě příjemně překvapeni a dle zkušeností našich stávajících klientů  především spokojeni.

Rizikové kácení stromů

Výškové kácení stromů a objednávka

Objednávka výškovému kácení stromů předchází začátku naší vzájemné spolupráce. Obecně rizikové kácení stromů a výškový prořez stromů objednávejte v dostatečném předstihu, alespoň týden předem.  Nejvhodnější forma objednávky a komplexní zjištění informací je preferováno prostřednictvím e-mailové objednávky či telefonické specifikace. V případě Vašeho detailního výčtu informací je naše firma pro Vás obratem schopna připravit a vypracovat předběžnou cenovou nabídku či rozpočet.  V případě telefonického kontaktu se samozřejmě budeme ptát na několikero pro nás podstatných informací:

 1. Adresa a lokalita místa
 2. Počet stromů
 3. Přibližná výška a síla stromů
 4. Stav a stáří stromů
 5. Doplňkové služby – odvoz a likvidace
 6. Čas a preferovaný termín realizace
 Výškové prořezy stromů

Výškové kácení stromů a cenová nabídka

Osobní prohlídka místa, stromu či konkrétních podmínek má někdy své opodstatnění a to především v případě problematických podmínek realizace či specifičtější objednávky. V tomto případě naše firma preferuje osobní prohlídku. Důvodem je důkladně zmonitorovat stav, ve které se strom či předmět zájmu nachází a domluvit se na technickém procesu realizace, odhadu počtu pracovníků a případných doplňkových službách. Následně je naše firma připravena vypracovat cenovou nabídku či rozpočet.

Cenová nabídka na provedení výškového nebo rizikového kácení stromů vždy obsahuje důležité informace, ze kterých se celkový rozpočet skládá:

 1. Adresa a lokalita místa
 2. Počet pracovníků
 3. Časová náročnost realizace
 4. Cena Kč per běžný metr
 5. Cena Kč per hod per pracovník
 6. Režijní náklady
 7. Doplňkové služby (likvidace dřeva aj.)
 8. Předběžná konečná částka
 Postupné kácení stromů

Cenová nabídka na provedení výškového nebo rizikového kácení stromů vždy zahrnuje základní parametry nabídky tzn. časový odhad, náročnost realizace, počet pracovníků, speciální úkony, režijní náklady a doplňkové služby. Cena může být případně po dohodě se  zákazníkem upravena, jelikož se mohou během realizace vyskytnout nepředpokládané okolnosti (např. dutiny ve stromu aj. komplikace) či nepředvídatelné úkony v rámci realizace akce.

Výškové kácení stromů pomocí lanových technik

Výškové kácení stromů a metodika

Naše firma jak již bylo uvedeno veškeré výškové práce provádí dle bezpečnostních směrnic a odborných školení. Výškové kácení stromů a rizikové prořezy stromů nejsou výjimkou.

Výškové kácení stromů svým pádem může leckdy ohrožovat majetek, či zdraví osob a je prováděno až po provedení bezpečnostních  a redukčních řezů prostřednictví odborné techniky a přístrojů (měření hustoty dřeva aj.). V případě, že naši pracovníci vyhodnotí strom v tzv.  havarijním stavu, provádíme rizikové postupné kácení.

Kácení stromů v havarijním stavu

Výškové kácení stromů tzv. postupným - sendvičovým kácením provádíme seřezáním celého kmene a to od koruny ke kmeni. Veškerá dřevina je rozebrána na nejmenší části a postupně spouštěna na lanech do vymezeného prostoru. Díky našim schopnostem, zkušenostem a znalosti problematiky jsme schopni takto rizikové kácení provádět naprosto kdekoli.

Odklízení padlých stromů

Rizikové kácení stromů provádíme na okrasných zahradách, na hřbitovech, nad skleníky nad zastřešenými obytnými prostory a pergolami. Kácíme a prořezáváme stromy, které zasahují do vedení vysokého napětí , jsou nakloněné nad střechu nebo jejich větve ohrožují přilehlé budovy. Prostřednictvím vybavení, které vlastníme, jsme schopni postupně skácet či prořezat i ten zdánlivě nejrizikovější strom na velmi malém prostoru.

Výškové kácení stromů ve ztížených podmínkách

Výškové kácení stromů a ořezy & ošetření stromů

Výchovný řez  - Řez prováděný převážně u mladých exemplářů  po výsadbě na stanoviště. Tento řez se provádí zpravidla do 15 let po výsadbě, poté přechází do řezu udržovacího. Výchovný řez je nutné v prvních letech po výsadbě provádět poměrně často.Výchovný řez provádíme jednou za 2 – 3 roky.

Zdravotní řez - Nejběžnější a nejpoužívanější typ udržovacího řezu stromu. Jde o komplexní zásah zaměřený na podporu zdravotního stavu stromu. Zdravotní řez se provádí po celém obvodu koruny se zachováním estetické hodnoty a statické rovnováhy stromu. Cílem tohoto řezu je zejména zabezpečení dlouhodobě vysoké funkčnosti stromu, při udržení pokud možno co nejlepšího zdravotního stavu, vitality a provozní bezpečnosti. Je opakován v několikaletých intervalech, nejméně alespoň jednou za 10 let.

V rámci zdravotního řezu provádíme konzervace dutin stromů a instalujeme bezpečnostní vazby do korun stromů.

Výškové řezání stromů

Výškové prořezy stromů a vazby korun

Výškové prořezy a ošetření stromů rozeznává dva druhy bezpečnostních vazeb:

 1. Dynamické
 2. Statické     

Dynamické vazby systémem Cobra, tyto vazby instalujeme u vzrostlých jedinců na místech, kde hrozí rozlomení koruny při poryvech větru či při vnějším zatížení.  Tato vazba ponechává koruně stromu plný původní rozsah pohybu avšak zabraňuje jejímu rozlomení.

Statické vazby systémem ocelových lan a výztuh, tyto vazby instalujeme již u plně vzrostlých a vyvinutých jedinců kteří vykazují známky silného poškození.

Tato vazba bezpečně zajistí korunu proti rozlomení.

Odklízení padlých stromů

Bezpečnostní řez - bezpečnostní nebo také havarijní řez provádíme všude tam, kde větve či části stromu ohrožují život, zdraví a majetek osob pohybujících se v jejich blízkosti. Bezpečnostní řez se provádí v jakémkoli rozsahu ve všech ročních obdobích. V rámci bezpečnostního řezu provádíme také havarijní likvidace dřevin bezprostředně ohrožujících Váš majetek

Redukční řez - Redukční řezy jsou vlastně všechny typy řezů, kterými redukujeme koruny stromů.

Redukční řez aplikujeme převážně na stromy, které byly delší dobu bez ošetření, nebo na nich byl v minulosti nevhodně aplikován jiný druh řezu.

Redukční řez aplikujeme na stromech rostoucích v blízkosti obytných budov, stožárů vysokého napětí apod. Obvodovou redukcí je možné docílit významného zvýšení stability ošetřovaného stromu.

Sesazovací řez - Tento typ řezu není příliš vhodný z hlediska vitality a estetické hodnoty stromu. Provádíme ho pouze v případě hrozícího nebezpečí statického selhání stromu a to v případě, že nelze z jakýchkoli důvodů celý strom pokácet. Tímto řezem pouze předcházíme nebezpečí.

Tento řez zcela deformuje přirozenou estetickou hodnotu stromu, výrazně narušuje jeho přirozenou růstovou linii, snižuje jeho obranyschopnost a životnost a umožňuje patogenům vstup do nijak nechráněných a rozsáhlých poranění!

Tvarovací řez - Cílem je vytvoření nepřirozeného tvaru stromu a velmi často i omezení jejich přirozené velikosti. Tyto řezy je nutno v pravidelných intervalech opakovat, nejlépe každoročně v předjaří. Tvarování stromů je nutné začít ihned po jejich výsadbě na trvalé stanoviště a provádět je po celou dobu jejich života. Pokud tvarování není po určité době možné dále realizovat, je nutné strom nenechat přerůst do mohutného jedince se sekundární korunou tvořenou výmladky, jejichž stabilita je velmi nízká a možnost jejich vylomení a pádu na zem vysoké.

Výškové kácení stromů a Novela vyhlášky o ochraně dřevin

Novela vyhlášky o ochraně dřevin a povolování jejich kácení přináší zásadní změnu v přístupu ke kácení dřevin v soukromých zahradách. Majitel zahrady již nebude muset ve správním řízení žádat o povolení pokácet stromy, které se nachází na jeho zahradě. Zároveň Ministerstvo životního prostředí klade větší důraz na ochranu alejí. Vyhláška o ochraně dřevin, na základě které se zpřísňuje ochrana stromořadí a díky které si majitel zahrady bude moci na svém pozemku bez povolení kácet stromy, platí od 15. července 2013, od kdy bude zároveň účinná. Vyhláška je zveřejňována ve Sbírce zákonů 189/2013 Sb.

Co znamená vyhláška pro vlastníky zahrad?

Na vlastní zahradě si nově může její majitel bez předchozího povolení obecního úřadu v době vegetačního klidu upravit své vlastní stromy. Výjimkou jsou dřeviny, které jsou součástí významného krajinného prvku, či stromořadí, nebo jsou vyhlášeny jako památný strom.

Každý majitel zahrady ví, že se kácí v těch případech, kdy je k tomu pádný důvod. A zpravidla v období vegetačního klidu.

Výškové stromolezectví

Výškové kácení stromů a doplňkové služby

Výškový Servis® je pro Vás připraven zajistit komplexní služby. V případě Vašeho zájmu jsme schopni odklidit a zlikvidovat stromy visící v elektrickém vedení, polámané a popadané stromy, poškozené stromy nad budovami, stromy po bouřkách a silných větrech. Disponujeme technickým vybavením pro likvidaci dřevin jakýchkoli rozměrů.

Výškové kácení stromů pomocí horolezecké techniky

Naše firma zajistí kompletní naporcování padlých stromů, štěpkování  a likvidaci větví a dřevitého odpadu včetně odvozu.

Ceník profesionálních služeb

 • Cena Kč / hod: od 550,- Kč bez DPH per pracovník
 • Cena per BM:  stanovena dle náročnosti realizace
 • Cena likvidace odpadu: stanovena dle objemu a náročnosti likvidace
 • od 300,- Kč za dopravu po Praze a regionálních pobočkách + 7,- Kč za každý další KM mimo Prahu | regionální pobočky.
 • Jednotkové ceny jsou uvedeny bez DPH. Výše DPH činní 15% pro domácnosti nebo 21% pro firmy.
 • Jednotkové ceny jsou vždy pro Slovenskou republiku přepočítány dle aktuálního kurzu měny Euro.

TIP: Stáhněte si formulář na povolení kácení stromů.

TIP: Navštivte naši fotogalerii či videogalerii a prohlédněte si ukázky našich realizací.

Naše firma zajišťuje realizaci zakázek v rámci celé České republiky a Slovenské republiky. Přesná cenová kalkulace včetně dopravného je vždy řešena individuálně.

V případě Vašeho zájmu o naše služby ve Vašem regionu, je zapotřebí nás kontaktovat poptávkou, telefonicky nebo e-mailem.

Těšíme se na spolupráci s Vámi!

Vedení firmy Výškový Servis®

Užíváme cookies, abychom vám zajistili co možná nejsnadnější použití našich webových stránek. Pokud budete nadále prohlížet naše stránky předpokládáme, že s použitím cookies souhlasíte.